மூடுக

இந்திய அரசின் PMKVY திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ துறைக்கான குறுகிய கால பயிற்சிகளை தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்துடன் இணைந்து எந்த வித கட்டணமும் இன்றி அளிக்க உள்ளது என்பதை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவித்து உள்ளார்கள் – பத்திரிக்கை செயதி -27/05/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 27/05/2021

இந்திய அரசின் PMKVY திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவ துறைக்கான குறுகிய கால பயிற்சிகளை தமிழ்நாடு திறன் மேம்பாட்டு கழகத்துடன் இணைந்து எந்த வித கட்டணமும் இன்றி அளிக்க உள்ளது என்பதை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் அறிவித்து உள்ளார்கள் – பத்திரிக்கை செயதி -27/05/2021 PDF (370 KB)