மூடுக

கோவிட் 19- உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் கருணைத் தொகை 20/03/22 முன்பு மற்றும் பின்பு பற்றிய பத்திரிக்கை செய்தி – 18/04/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/04/2022

கோவிட் 19- உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் கருணைத் தொகை 20/03/22 முன்பு மற்றும் பின்பு பற்றிய பத்திரிக்கை செய்தி – 18/04/2022 PDF ( 464 KB)