மூடுக

தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி மற்றும் கட்டிட விதிகள் படி கட்டிட வரைபடங்களுக்கான அனுமதி – உதவி இயக்குனர் (ஊராட்சிகள்)- 02/02/2022

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/02/2022

தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த அபிவிருத்தி மற்றும் கட்டிட விதிகள் படி கட்டிட வரைபடங்களுக்கான அனுமதி – உதவி இயக்குனர் (ஊராட்சிகள்)02/02/2022  PDF ( 217 KB)