மூடுக

திறன் மற்றும் பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சிகள் நடத்துவதற்கு தகுதியான பயிற்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து பிரேரணைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன – TNSRLM, மகளிர் திட்டம்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/09/2021

திறன் மற்றும் பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் பயிற்சிகள் நடத்துவதற்கு தகுதியான பயிற்சி நிறுவனங்களிடமிருந்து பிரேரணைகள் வரவேற்கப்படுகின்றன – TNSLRM,மகளிர் திட்டம் 13/09/2021 PDF (212 KB)