மூடுக

முதல் கட்ட (RLB) மண்டல அலுவலர் பயிற்சியை மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு செய்தார்- RLB-2021- 30/09/2021

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/10/2021
zonal officer training

முதல் கட்ட (RLB Election) மண்டல அலுவலர் பயிற்சியை மாவட்ட தேர்தல் பார்வையாளர் ஆய்வு செய்தார்- RLB-2021- 30/09/2021 PDF (27 KB)