மூடுக

GELS 2024 – வாக்கு என்னும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/04/2024

GELS 2024 -வாக்கு என்னும் மையத்தை மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் ஆய்வு செய்தார் -பத்திரிக்கை செய்தி  PDF (441 KB)

cci2

cci3