மூடுக

தேர்தல்

வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல்
சட்டமன்றத் தொகுதி வாக்கு சாவடி பட்டியல்
1.சங்கரன்கோவில் (தனி) 219(PDF 192KB)
2.வாசுதேவநல்லூர் (தனி) 220(PDF 265KB)
3.கடையநல்லூர் 221(PDF 331KB)
4.தென்காசி 222(PDF 288KB)
5.ஆலங்குளம் 223(PDF 261KB)
வாக்குசாவடி நிலையம்
எண் சட்டமன்ற தொகுதி பெயா் வாக்குசாவடி நிலைய எண்ணிக்கை
219 சங்கரன்கோவில் (தனி) 275
220 வாசுதேவநல்லூர் (தனி) 271
221 கடையநல்லூர் 325
222 தென்காசி 327
223 ஆலங்குளம் 319
மொத்தம் 1517
வாக்காளா்களின் வயது வாரியாக குறித்த விபரங்கள்
வயது வாரியாக தோராயமான மக்கள் தொகை (வயது வாரியாக விபரங்கள்) சதவீகிதத்தின் தோராயமான மக்கள் தொகை 27/10/2023 அன்று வெளியிடப்பட்ட வாக்காளா்பட்டியலின்படி வாக்காளா்களின் எண்ணிக்கை மொத்த மக்கள் தொகையில் வாக்காளா் இடம் பெற்றுள்ள சதவீதம் வாக்காளாராக பதிவு செய்யப்பட்ட நபா்கள் சதவீதம் தோராயமான மக்கள் தொகை வாக்காளா் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ள வாக்களா்கள் சதவீதம்
18-19 47083 2.50 8441 0.45 0.61 2.05
20-29 263407 13.96 237861 12.61 17.15 1.35
30-39 267157 14.16 270556 14.34 19.51 -0.18
40-49 250064 13.26 291077 15.43 20.99 -2.17
50-59 213538 11.32 233360 12.37 16.83 -1.05
60-69 162945 8.64 149982 7.95 10.82 0.69
70-79 107286 5.69 81644 4.33 5.89 1.36
80+ 75227 3.99 30141 1.60 2.17 2.39
Total 1386706 73.51 1303062 69.07 93.97 4.44
பகுதி வாரியாக உள்ள வாக்குசாவடி அமைவிடம்
சட்டமன்ற தொகுதி எண் சட்டமன்ற தொகுதி பெயா் மொத்த பாகம் எண்கள் மொத்த வாக்குசாவடி நிலையம் 1 வாக்கு சாவடி 2 வாக்கு சாவடி 3 வாக்கு சாவடி 4 வாக்கு சாவடி 5 வாக்கு சாவடி 5 வாக்கு சாவடி மற்றும் அதற்கு மேற்பட்டது மொத்த வாக்குசாவடி அமைவிடம்
219 சங்கரன்கோவில் (தனி) 275 275 97 50 9 7 3 1 167
220 வாசுதேவநல்லூர் (தனி) 271 271 81 49 15 9 1 1 156
221 கடையநல்லூர் 325 325 37 53 15 12 7 7 131
222 தென்காசி 327 327 64 49 19 13 3 6 154
223 ஆலங்குளம் 319 319 94 46 15 11 5 3 174
மொத்தம் 1517 1517 373 247 73 52 19 18 782
தொகுதி வாரியாக உள்ள வாக்காளா் மற்றும் புகைப்படத்துடன் கூடிய தற்போதைய பட்டியல்
தொகுதி எண் தொகுதி பெயா் மொத்த வாக்காளா்கள் புகைப்படத்துடன் கூடிய மொத்த வாக்காளா் பட்டியல் புகைப்படம் இல்லாதவைகள் % புகைப்படம் இல்லாதவைகள் மொத்த வாக்காளா் அடையாள அட்டை உள்ளவா்கள் எஞ்சிய வாக்காளா்கள் (வாக்காளா் அடையாள அட்டை அற்றவை) % எஞ்சிய வாக்காளா்கள் சமீபத்திய % வயது வாரியாக வாக்காளா் அடையாள அட்டை உள்ள பட்டியல்
219 சங்கரன்கோவில் (தனி) 242550 242550 0 0 242550 0 0 100
220 வாசுதேவநல்லூர் (தனி) 240839 240839 0 0 240839 0 0 100
221 கடையநல்லூர் 275895 275895 0 0 275895 0 0 100
222 தென்காசி 288509 288509 0 0 288509 0 0 100
223 ஆலங்குளம் 255269 255269 0 0 255269 0 0 100
மொத்தம் 1303062 1303062 0 0 1303062 0 0 100
இறுதி வாக்காளா் பட்டியல் 27.10.2023 அன்று வெளியிடப்பட்ட வாக்காளா்கள் விபரம் 
வ.எண் பெயா் மொத்த வாக்குசாவடி நிலையம் மொத்த பாகம் மொத்த வாக்குசாவடி அமைவிடம் வாக்குசாவடி நிலை அலுவலா்கள் ஆண் பெண் மூன்றாம் பாலினம் மொத்தம்
219 சங்கரன்கோவில் (தனி) 275 275 167 275 118064 124478 8 242550
220 வாசுதேவநல்லூர் (தனி) 271 271 156 271 117753 123079 7 240839
221 கடையநல்லூர் 325 325 131 325 137042 138839 14 275895
222 தென்காசி 327 327 154 327 141255 147144 110 288509
223 ஆலங்குளம் 319 319 174 319 124617 130636 16 255269
மொத்தம் 1517 1517 782 1517 638731 664176 155 1303062