மூடுக

GELS 2024 – வாக்குச்சாவடி மையம் ஆய்வு – தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் / மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்  -பத்திரிகை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/04/2024

GELS 2024 – வாக்குச்சாவடி மையம் ஆய்வு – தேர்தல் நடத்தும் அலுவலர் / மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள்  -பத்திரிகை செய்தி  PDF (140 KB)