மூடுக

GELS 2024 – 100% வாக்குறுதியை வலியுறுத்தி சுய உதவிக்குழு மகளிர் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் கழிக்குழுவின் தேதல் விழிப்புணர்வு காலை நிகழ்ச்சிகள் – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 17/04/2024
2eac

GELS 2024 -100 % வாக்குறுதியை வலியுறுத்தி சுய உதவிக்குழு மகளிர் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் கழிக்குழுவின் தேதல் விழிப்புணர்வு காலை நிகழ்ச்சிகள் – பத்திரிக்கை செய்தி   PDF ( 289 KB)

eac4

eac3

eac1