மூடுக

GELS 2024 – 100 % வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி முதல்முறை வாக்காளர்கள் விழிப்புணர்வு – பத்திரிக்கை செய்தி

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/04/2024
fv2

GELS 2024 – 100 % வாக்கு பதிவை வலியுறுத்தி முதல்முறை வாக்காளர்கள் விழிப்புணர்வு – பத்திரிக்கை செய்தி    PDF ( 514 KB)

fv3

fv1