மூடுக

பள்ளிகளின் பட்டியல்

தென்காசி வருவாய் மாவட்ட பள்ளிகளின் விவரம்
வ.எண் பள்ளியின் பெயர் அரசுப் பள்ளிகள் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் தனியார் பள்ளிகள் மொத்தம்
1 தொடக்கப் பள்ளிகள் 309 377 186 872
2 நடுநிலைப் பள்ளிகள் 66 117 4 187
3 உயர்நிலைப் பள்ளிகள் 25 31 24 80
4 மேல்நிலைப் பள்ளிகள் 52 36 65 153
மொத்தம் 452 561 279 1292

தென்காசி வட்டம்


தொடக்கப் பள்ளிகள்
வ.எண் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்கள் ஊராட்சி ஒன்றியம் பள்ளிகள் அரசு தொடக்கப் பள்ளிகள் நகராட்சி தொடக்கப் பள்ளிகள் உதவி பெறும் பள்ளிகள் ஆதி திராவிடா் பள்ளிகள் சமூக நலத் துறை நா்சரி மற்றும் மழலையா் தொடக்கப் பள்ளிகள் இளம் மழலையா் பள்ளி சுயநிதி பள்ளிகள் மொத்தம்
1 தென்காசி 17 0 1 39 0 0 37 2 0 96
2 செங்கோட்டை 1 21 0 9 0 0 20 4 2 57
3 கீழப்பாவூா் 34 2 0 39 0 0 19 4 1 99
4 கடையநல்லூா் 19 0 1 34 1 0 23 2 0 80
5 கடையம் 27 0 0 39 0 0 9 0 0 75
மொத்தம் 98 23 2 160 1 0 108 12 3 407


நடுநிலைப் பள்ளிகள்
வ.எண் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்கள் ஊராட்சி ஒன்றியம் பள்ளிகள் அரசு பள்ளிகள் நகராட்சி பள்ளிகள் உதவி பெறும் பள்ளிகள் ஆதி திராவிடா் பள்ளிகள் சுயநிதி பள்ளிகள் மொத்தம்
1 தென்காசி 2 0 3 10 0 1 16
2 செங்கோட்டை 0 8 0 0 0 0 8
3 கீழப்பாவூா் 6 0 0 20 0 0 26
4 கடையநல்லூா் 5 0 1 8 0 3 17
5 கடையம் 4 1 0 10 0 0 15
மொத்தம் 17 9 4 48 0 4 82


உயா்நிலைப் பள்ளிகள்
வ.எண் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்கள் அரசு பள்ளிகள் நகராட்சி பள்ளிகள் ஆதி திராவிடா் பள்ளிகள் உதவி பெறும் பள்ளிகள் சுயநிதி பள்ளிகள் மெட்ரிக் பள்ளிகள் மொத்தம்
1 தென்காசி 1 0 0 4 1 0 6
2 செங்கோட்டை 2 0 0 1 0 0 3
3 கீழப்பாவூா் 2 0 0 4 0 0 6
4 கடையநல்லூா் 4 0 1 0 2 4 11
5 கடையம் 4 0 0 4 0 3 11
மொத்தம் 13 0 1 13 3 7 37


மேல்நிலைப் பள்ளிகள்
வ.எண் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்கள் அரசு பள்ளிகள் நகராட்சிப் பள்ளிகள் ஆதி திராவிடா் பள்ளிகள் உதவி பெறும் பள்ளிகள் சுயநிதி பள்ளிகள் சிறப்பு பள்ளிகள் மெட்ரிக் பள்ளிகள் மொத்தம் சிபிஎஸ்சி மொத்தம்
1 தென்காசி 6 0 0 6 2 0 13 27 6 151
2 செங்கோட்டை 6 0 0 0 0 0 5 11 0 79
3 கீழப்பாவூா் 9 0 0 6 0 0 7 22 1 154
4 கடையநல்லூா் 6 0 0 1 5 0 8 20 2 130
5 கடையம் 1 0 0 4 0 1 0 6 0 107
மொத்தம் 28 0 0 17 7 1 33 86 9 621

சங்கரன்கோவில் வட்டம்


தொடக்கப்பள்ளிகள்
வ.எண் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்கள் ஊராட்சி ஒன்றியம் பள்ளிகள் அரசு தொடக்கப் பள்ளிகள் நகராட்சி தொடக்கப் பள்ளிகள் உதவி பெறும் பள்ளிகள் ஆதி திராவிடா் பள்ளிகள் சமூக நலத்துறை நா்சரி மற்றும் மழலையா் தொடக்கப் பள்ளிகள் இளம் மழலையா் பள்ளி சுயநிதி பள்ளிகள் மொத்தம்
1 சங்கரன்கோவில் 38 0 2 37 0 0 18 0 1 96
2 வாசுதேவநல்லூா் 20 1 8 70 1 0 22 0 2 124
3 குருவிகுளம் 40 0 0 50 0 0 3 0 0 93
4 மேலநீலிதநல்லூா் 32 3 0 23 0 0 2 0 1 61
5 ஆலங்குளம் 39 0 0 37 0 1 13 0 1 91
மொத்தம் 169 4 10 217 1 1 58 0 5 465


நடுநிலைப் பள்ளிகள்
வ.எண் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்கள் ஊராட்சி ஒன்றியம் பள்ளிகள் அரசு பள்ளிகள் நகராட்சி பள்ளிகள் உதவி பெறும் பள்ளிகள் ஆதி திராவிடா் பள்ளிகள் சுயநிதி பள்ளிகள் மொத்தம்
1 சங்கரன்கோவில் 8 0 5 12 0 0 25
2 வாசுதேவநல்லூா் 5 1 1 17 0 0 24
3 குருவிகுளம் 8 0 0 13 0 0 21
4 மேலநீலிதநல்லூா் 4 0 0 6 0 0 10
5 ஆலங்குளம் 4 0 0 21 0 0 25
மொத்தம் 29 1 6 69 0 0 105


உயா்நிலைப் பள்ளிகள்
வ.எண் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்கள் அரசு பள்ளிகள் நகராட்சி பள்ளிகள் ஆதி திராவிடா் பள்ளிகள் உதவி பெறும் பள்ளிகள் சுயநிதி பள்ளிகள் மெட்ரிக் பள்ளிகள் மொத்தம்
1 சங்கரன்கோவில் 1 0 0 2 1 2 6
2 வாசுதேவநல்லூா் 1 0 0 11 2 0 14
3 குருவிகுளம் 3 0 0 1 0 1 5
4 மேலநீலிதநல்லூா் 4 0 0 2 0 5 11
5 ஆலங்குளம் 2 0 0 2 1 2 7
மொத்தம் 11 0 0 18 4 10 43


மேல்நிலைப் பள்ளிகள்
வ.எண் வட்டாரக் கல்வி அலுவலகங்கள் அரசு பள்ளிகள் நகராட்சிப் பள்ளிகள் ஆதி திராவிடா் பள்ளிகள் உதவி பெறும் பள்ளிகள் சுயநிதி பள்ளிகள் சிறப்பு பள்ளிகள் மெட்ரிக் பள்ளிகள் மொத்தம் சிபிஎஸ்சி மொத்தம்
1 சங்கரன்கோவில் 4 0 0 5 0 0 8 17 3 147
2 வாசுதேவநல்லூா் 6 0 0 9 0 0 7 22 4 188
3 குருவிகுளம் 4 0 0 0 0 0 2 6 0 125
4 மேலநீலிதநல்லூா் 4 0 0 1 0 0 0 5 1 88
5 ஆலங்குளம் 7 0 0 4 1 0 6 17 0 140
மொத்தம் 25 0 0 19 1 0 23 67 8 688